2020 онд 16431 га талбайд үр тариа тариалж 15150 га талбайгаас 22559 тонн, үүнээс улаанбуудай 16140 га талбайд тариалж 14859 га талбайгаас 22102 тонн буюу нэгж талбайгаас 14,8 цн хураан авсан нь өмнөх онтой харьцуулахад улаанбуудайн ургац цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 15,3%-иар буурсан хэдиийч  суурь оноос нэг га-гийн ургац 47,9%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. Төмс 277,87 га талбайд тариалж 275,87 га талбайгаас 3019 тонн буюу нэгж талбайн ургац 109 цн, хүнсний ногоо 185 га талбайд тариалж 2263 тонн буюу нэгж талбайн ургац 122 цн ургац тус тус хураан авч хүсний ногооны хэрэгцээний 21,9%, төмсний хэрэгцээний 63,3%-ийг дотоодын ургацаар хангаж өмнөх оноос төмсний хангамж 17,1%, хүнсний ногооны хангамж 5,7%-иар  тус тус нэмэгдсэн байна.