2020 оны Улсын төсвөөр ангилалт хянан баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх, бүртгэлжүүлэх ажлыг Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Төмөрбулаг, Рэнчинлхүмбэ, Улаан-Уул, Баянзүрх сумдад зохион байгуулах, гүйцэтгэгчээр шалгарсан Цагаан-Уул ариун сүрэг ХХК, Баян Алтрага шилмэл сүрэг ХХК –тай гэрээ байгуулсан. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/353 тоот захирамжаар батлагдсан ажлын Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Төмөрбулаг сумдад ангилалт хийсэн ажилд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч ажмлласан.

 Ангилалтын үр дүнд Цэцэрлэг сумын 3 малчин өрхөд Тэс үүлдрийн 242 толгой хээлтэгч, Рэнчинлхүмбэ, Улаан-Уул сумдад 12 малчин өрхөд Дархад омгийн 998 толгой хээлтэгч мөн 7 малчин өрхөд Дархад үүлдрийн 1085 толгой хээлтэгч, Төмөрбулаг сумын 1 малчин өрхөд 86 толгой хээлтэгч, Баянзүрх сумын 6 малчин өрхөд 242 толгой хээлтэгчээр тус тус цөм сүрэг бүрдүүлж гэрээ байгуулан батламж олгож, цаашид үржүүлгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нөхцөл бүрдээд байна.