ЭХ МАЛЫН 5,7 ХУВЬ ТӨЛЛӨӨД БАЙНА

ЭХ МАЛЫН 5,7 ХУВЬ ТӨЛЛӨӨД БАЙНА

Аймгийн хэмжээнд 2020 оны 03 сарын 26-ны байдлаар оны эхний 2689,6 мянган толгой хээлтэгч мал төллөхөөс  нийт 109311 толгой хээлтэгч төлөлснөөс  ингэ 10, гүү 183, үнээ 2555, эм хонь 79740, эм ямаа 26823 мал төллөж байна. Нийт 100453  толгой төл бойжиж үүнээс ботго 10, унага 162, тугал 2436, хурга 74242, ишиг 23603 толгой байна. Нийт төллөх хээлтэгч малын 5,7 хувь төллөлсөн, төл бойжилт 91,9 хувьтай байна.

Оны эхнээс 166721 толгой том мал хорогдож үүнээс тэмээ 2, адуу 5262, үхэр 11859, хонь 86438, ямаа 63160 мал хорогдож, оны эхний нийт малын 2,8 хувь хорогдсон байна.