ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 500 кг тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олонд талархал илэрхийлье.

“ЭРЧИМ ХҮЧ” ХХК-НЫ хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

“ЭРЧИМ ХҮЧ” ХХК-НЫ хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн “ЭРЧИМ ХҮЧ” ХХК-НЫ хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 1 тн тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон “ЭРЧИМ ХҮЧ” ХХК-НЫ хамт олонд талархал илэрхийлье.

ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН хамт олон 150 кг өвсийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН хамт олонд талархал илэрхийлье.

УС СУВАГ ХХК-НЫ хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

УС СУВАГ ХХК-НЫ хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн УС СУВАГ ХХК-НЫ хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 1125 кг тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон УС СУВАГ ХХК-НЫ хамт олонд талархал илэрхийлье.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН хамт олон  “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 175 кг тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН хамт олонд талархал илэрхийлье.