МЭРГЭ ЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН хамт олон  “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

МЭРГЭ ЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН хамт олон 800 кг өвсийг МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН хамт олонд талархал илэрхийлье.

НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН хамт олон  “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ

НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 1650 кг тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН хамт олонд талархал илэрхийлье.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 200 кг тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН хамт олонд талархал илэрхийлье.

МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАЗРЫН хамт олон  “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАЗРЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАЗРЫН хамт олон 500 кг байгалийн хужир аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАЗРЫН хамт олонд талархал илэрхийлье.

ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олон “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аянд нэгдлээ.

Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 500 кг тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон ХӨГЖИМТ ДРАМЫН ТЕАРТЫН хамт олонд талархал илэрхийлье.