Хөвсгөл аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар

            Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь 1990-2000 он хүртэл Мал эмнэлэг, Мал үржлийн станц гэсэн байгууллагуудыг 2000 онд нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж Хөдөө аж ахуйн газар болгон өөрчилөн байгуулсан байна. 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ны Монгол улсын засгийн газрын 67 дугаар тогтоолоор Хүнс, Хөдөө ахуйн газрыг Хүнс, Хөдөө, аж ахуй, Жижиг дунд үйлдвэрийн газар болгосноор орон тоо бүтцийн өөрчлөлтөөр 35 орон тоотой .

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 415 дугаар тогтоол, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын 2013 оны А.170 дугаар тушаалаар  Хөдөө, аж ахуй, Жижиг дунд үйлдвэрийн газрыг Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар 2015 оны 08 дугаар тогтоолоор Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газрыг Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар болгосноор орон тоо бүтцийн өөрчлөлтөөр Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Мал эмнэлгийн хэлтэс, Хүнс газар тариалангийн хэлтэс, Мал аж ахуйн хэлтэс гэсэн 4 хэлтэстэй 31 орон тоотой

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30 өдрийн 2001, Хүнс, Хөдөө аж ахуй Хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 01/1497 тоотоор заагдсан бүтэц чиглэлийн дагуу аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/30 тоот захирамжийн дагуу 31 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна

Монгол улсын их хурлаар 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдөр батлагдсан  Малын генетик нөөцийн тухай хууль, Засгийн газрын 267 дугаар тогтоолийн дагуу, Хүнс, Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн А-209 тоот тушаалаар аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар, сумын Хөдөө аж ахуйн тасаг болгон баталсан бүтэц чиг үүргийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна